อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่อ - สกุล : นางอัมพร ศรีเทพ
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3
ผู้จัด : สพฐ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 17 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :