การสร้างชุมนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
ชื่อ - สกุล : นางนฤตยา อะทะยศ
หลักสูตร : การสร้างชุมนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :