การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre O-NETวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ - สกุล : นายกัมพล ปิจดี
หลักสูตร : การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre O-NETวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ผู้จัด : โรงเรียนแม่จริม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :