การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดแทรกหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางภคธีรา อุปจักร์
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดแทรกหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ผู้จัด : หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :