อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
ชื่อ - สกุล : นางสุธิดา โสภารัตน์
หลักสูตร : อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
ผู้จัด : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :