จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ on the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”
ชื่อ - สกุล : นางสุธิดา โสภารัตน์
หลักสูตร : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ on the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”
ผู้จัด : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :