ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูงโดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางชลธิชา มังคละ
หลักสูตร : ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูงโดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 27 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :