อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ชื่อ - สกุล : นางชลธิชา มังคละ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :