ประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (Covid-19)
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : ประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (Covid-19)
ผู้จัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 4 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 4 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :