การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ English Genius online workshop
ชื่อ - สกุล : น.ส.วาสนา ปินตา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ English Genius online workshop
ผู้จัด : Connext ED บริษัททรูคอร์เปอเรชั่น
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :