งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ชื่อ - สกุล : นายกัมพล ปิจดี
หลักสูตร : งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 5 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :