เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครู ระดับคุณภาพ ดี โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ
ชื่อ - สกุล : น.ส.วาสนา ปินตา
หลักสูตร : เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครู ระดับคุณภาพ ดี โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :