อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น
ชื่อ - สกุล : นางชลธิชา มังคละ
หลักสูตร : อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น
ผู้จัด : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 24 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :