อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยร่น กรณีความรุนแรง
ชื่อ - สกุล : นางชลธิชา มังคละ
หลักสูตร : อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยร่น กรณีความรุนแรง
ผู้จัด : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 30 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :