อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
ชื่อ - สกุล : นางชลธิชา มังคละ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :