อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Goog Apps for Education เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ
หลักสูตร : อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Goog Apps for Education เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้จัด : โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม.9
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 23 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :