กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฑบูชา ประจำปี 2564
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฑบูชา ประจำปี 2564
ผู้จัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :