อบรมทดสอบความรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ
หลักสูตร : อบรมทดสอบความรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
ผู้จัด : โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพม.ชลบุรี เขต 1
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :