การอบรมออนไลน์หลักสูตรยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา)
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์หลักสูตรยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้จัด : บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (ประชาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 23 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :