การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding ระดับชั้นมัธยมศึกษา”
ชื่อ - สกุล : นางลัดดาวัลย์ ปินตา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding ระดับชั้นมัธยมศึกษา”
ผู้จัด : สหวิทยาเขตเวียงป้อ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :