การเรียนหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 3 ชั่วโมง เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การเรียนหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 3 ชั่วโมง เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
ผู้จัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 31 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :