ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์
หลักสูตร : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับมัธยมศึกษา
ผู้จัด : สหวิทยาเขตเวียงป้อ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :