การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Application
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Application
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :