การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ
ชื่อ - สกุล : นางลัดดาวัลย์ ปินตา
หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ
ผู้จัด : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :