การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายสุริยา พนะสัน
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้จัด : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :