การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้(Facillitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชรินพร ทะยศ
หลักสูตร : การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้(Facillitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ผู้จัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :