วิทยากรร่วมกิจกรรมค่ายเชิงปฏิบัติการ STEM Education ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชรินพร ทะยศ
หลักสูตร : วิทยากรร่วมกิจกรรมค่ายเชิงปฏิบัติการ STEM Education ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้จัด : Cubic Camp Builder ร่วมกับโรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :