การอบรม “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application”
ชื่อ - สกุล : นางลัดดาวัลย์ ปินตา
หลักสูตร : การอบรม “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application”
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :