วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนสา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชรินพร ทะยศ
หลักสูตร : วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนสา
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :