การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา"
ชื่อ - สกุล : นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา"
ผู้จัด : สหวิทยาเขตเวียงป้อ ร่วมกับ โรงเรียนสา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :