อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา IS
ชื่อ - สกุล : นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา IS
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :