อบรมหลักสูตรให้คำปรึกษาวันรุ่นผ่านระบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรให้คำปรึกษาวันรุ่นผ่านระบบออนไลน์
ผู้จัด : กรมสุขภาพจิต
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 9 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :