การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค ๑๙
ชื่อ - สกุล : นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ
หลักสูตร : การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค ๑๙
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :