โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชรินพร ทะยศ
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
ผู้จัด : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 29 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :