การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEM
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEM
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :