การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :