อบรมเชิงปฏิบัติสร้างห้องเรียนออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติสร้างห้องเรียนออนไลน์
ผู้จัด : โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :