ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 6 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 6 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :