การอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ
ผู้จัด : สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 12 พฤษภาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :