การทำวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : การทำวิจัยในชั้นเรียน
ผู้จัด : โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :