การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ACTIVE LEARNING
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ACTIVE LEARNING
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :