การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN)
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :