ค่าย "วิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม" ปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : ค่าย "วิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม" ปีการศึกษา 2562
ผู้จัด : โรงเรียนสา ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :