การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดประชาชน
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดประชาชน
ผู้จัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังจันทร์ สำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :