การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายเอกชัย อุตมะ
หลักสูตร : การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :