การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ด้วย KidBright - IoT และการใช้ Fabrication Lab
ชื่อ - สกุล : นายเอกชัย อุตมะ
หลักสูตร : การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ด้วย KidBright - IoT และการใช้ Fabrication Lab
ผู้จัด : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :