เป็นวิทยากรร่วมอบรมเชิงปฏิการ "นักเรียนแกนนำอาสาจารจร"
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : เป็นวิทยากรร่วมอบรมเชิงปฏิการ "นักเรียนแกนนำอาสาจารจร"
ผู้จัด : โครงการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจารจรในโรงเรียน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 ธันวาคม 2553
วันที่สิ้นสุด : 7 ธันวาคม 2553
เอกสาร/หลักฐาน :