การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ผู้จัด : สหวิทยาเขตเวียงป้อ ร่วมกับ โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :