ผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมตามโครงการเวทคณิตคิดเลขเร็ว
ชื่อ - สกุล : นางวัชรีพร จิตอารีย์
หลักสูตร : ผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมตามโครงการเวทคณิตคิดเลขเร็ว
ผู้จัด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :