การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :